INFOMACJA O PRZEBIEGU AKCJI "STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY

INFOMACJA O PRZEBIEGU AKCJI

Częste ubytki związane z utratą wody, jakie odnotowuje Miejski Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o. w Myślenicach m.in. w wyniku nielegalnego poboru wody                i zrzutu ścieków zmusza do podjęcia radykalnych działań.

W celu  ograniczenia i zmniejszenia tego negatywnego zjawiska z inicjatywy Zarządu Spółki rozpoczęto realizację akcji „Stop dla nielegalnego poboru wody”.
Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy też kanalizacyjnej, ujawnianie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji  w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie miasta i gminy Myślenice.

Rozpoczęcie akcji zostało poprzedzone okresem abolicji. Odbiorcy, którzy do 16.09.2019 roku dobrowolnie zgłosili fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i wyrazili gotowość zawarcia umowy  z Miejskim Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie zostali obciążeni karą.

W efekcie zgłoszonych zostało 55 nieprawidłowości, z czego 11 dotyczyło poboru wody, 36 przypadków dotyczyło nielegalnego zrzutu ścieków a 8 wprowadzania wód deszczowych  do kanalizacji sanitarnej.

W wyniku prowadzonej kampanii doprowadzono również do zawarcia 221 umów co w znacznym stopniu ograniczyło ilość podmiotów, które pomimo faktu wykonania przyłącza wod-kan nie zawarły ze Spółką umowy na dostawę wody czy odprowadzanie ścieków.

Wymiernym efektem trwającej akcji jest również zwiększenie świadomości prawnej i działalności edukacyjnej wśród odbiorców usług, która miała swoje odzwierciedlenie w licznych telefonach do Spółki dotyczących zarówno abolicji, jak i szeregu prawnych zagadnień w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

Po upływie terminu abolicji wszelkie ujawnione kradzieże wody i nielegalne zrzuty ścieków zaczęły znów podlegać karze , a Spółka rozpocznie czynności kontrolne mające na celu wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.

Akcja prowadzona będzie przez pracowników MZWiK Sp. z o.o. przy wsparciu Straży Miejskiej. Pracownicy zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczenia każdego odbiorcy wody, korzystającego z usług MZWiK Sp. z o.o., w celu:     

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  • przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  • sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  • usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o świadczenie usług tak stanowi.

Oprócz powyższych uprawnień, zadaniem pracowników jest dokonanie kontroli w zakresie:

  • legalności wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;
  • jakości wprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej zgodnie z określonymi normami;
  • zawarcia umowy na legalny pobór wody lub legalne odprowadzanie ścieków;
  • ewentualnych, celowych uszkodzeń, pominięć wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.

Warto wspomnieć, iż osoby, u których zostanie stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalny zrzut ścieków, podlegają karze zgodnie z art. 28. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoby korzystające z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy mogą podlegać karze nawet do 5000 zł grzywny, a osoby wprowadzające ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bez wcześniejszego zawarcia umowy mogą podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.


W stosunku do osób, u których stwierdzono nieprawidłowości, o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody  z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Nałożenie kar opisanych powyżej nie zwalnia jednak odbiorcy usług od podpisania umowy zgodnie z Ustawą z dnia 7czerwca 2001 roku O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Prowadzona w MZWiK  akcja „Stop dla nielegalnego poboru wody” to wymierne  i obustronne korzyści dla wszystkich. Są to korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa – minimalizacja strat czystej wody, dla miasta – utrzymując i kontrolując porządek na prywatnych posesjach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dla otaczającego środowiska – nie pozwalając na zanieczyszczenie gleb oraz wód podziemnych.

Dlatego też w ramach swej statutowej działalności oraz zgodnie z nałożonymi ustawowo obowiązkami, Spółka nadal będzie przeprowadzać działania mające na celu odszukiwanie podmiotów, które postępują nie tylko niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, ale także z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.