Zmiany w sposobach rozliczeń.

Zmiany w sposobach rozliczeń.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2015 r. tut. zakład dodatkowo wprowadza nowe sposoby rozliczeń z odbiorcami naszych usług. Zmiany dotyczą częstotliwości wystawiania faktur oraz sposobu ich wysyłania do Państwa.

Wszystkim odbiorcom zainteresowanym otrzymywaniem faktur raz w miesiącu (a nie jak do tej pory raz na trzy miesiące) proponujemy przesyłanie faktur proforma w okresach pomiędzy właściwym rozliczeniem rzeczywistej ilości pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków. W przypadku zainteresowania taką formą rozliczenia prosimy o wypełnienie i dostarczenie do tut. zakładu  otrzymanego wniosku. Wobec powyższego - w związku z wprowadzeniem rozliczenia miesięcznego - wystawianie faktur na bazie odczytu podawanego przez telefon lub w Biurze Obsługi Klienta od 1 lipca 2015 r. nie będzie możliwe.

Tut. zakład wprowadza też możliwość elektronicznego otrzymywania faktur, które będą wysyłane na wskazany przez Państwa adres e-mail. Zainteresowanych tym sposobem rozliczania prosimy o wypełnienie i dostarczenie do tut. zakładu otrzymanego oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Jednocześnie w celu dostosowania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków do obecnie obowiązujących przepisów oraz doprecyzowania zawartych w nich praw i obowiązków stron umowy tut. zakład rozpoczął proces ich wymiany. W najbliższym czasie zostaną Państwu przesłane nowe umowy z prośbą o ich podpisanie i dostarczenie do tut. zakładu.

Wniosek, oświadczenie oraz umowy należy przesłać na adres tut. zakładu lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Piłsudskiego 47, 32-400 Myślenice). Można je także przekazać inkasentowi dokonującego u Państwa odczytu wskazań wodomierza.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Urbański